کمیته علمی همایش به ترتیب حروف الفبا

دکترغلامرضا خلج

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

دکتر داوود قاسمی 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه مهندسی مواد و  متالورژی، دبیر علمی همایش متالورژی 

 

دکتر مهدی عراقی

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه شیمی، رئیس همایش

دکتر سالومه مسگری عباسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی

  دکتر ارغوان کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- استادیار، گروه مهندسی مواد ومتالورژی 

دکتر ساناز نقیبی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا، استادیار،گروه مهندسی مواد ومتالورژی 

  دکتر ملیحه قاسم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،  واحد کرج- نظرآباد،استادیار، گروه مهندسی مواد ومتالورژی- 

دکتر مونا رضایی

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دکتر سیما کیانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

دکتر الهه قره خانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه شیمی کاربردی

 

دکتر اعظم قربانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه شیمی تجزیه

 

دکتر پونه تیموری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه شیمی آلی

 

دکتر نجم الدین عرب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه-استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

دکترفروغ فتاحی مسرور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام تهران- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دکترمهدی خویینی

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

 

دکتر حمید رضا احمدی

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

دکتر ناهید پیرهادی تواندشتی

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

دکترمهدی شاهدی اصل

 

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی - گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

کتر سیدمحمد موسوی خویی

 

 

عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشیار گروه مهندسی معدن و متالورژی

 

دکتر لیلا صفاری

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  قزوین،استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دکترعباس خدایاری

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دکتر مجید مقدم

 

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،استاد تمام، گروه شیمی 

 

دکتراکبر رستمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم-استادیار، گروه شیمی 

 

دکتر زهرا ساعدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام-استادیار، گروه شیمی
 

 

دکتررضا کشاورزی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان -استادیار، گروه شیمی

دکتر ربابه حاجیان

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد -استادیار، گروه شیمی

دکتر هادی کارگر

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه ملی اردکان -دانشیار، گروه شیمی

 

دکترمحمد ذاکری

 

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، استادیار

 

 

دکتر محمدرضا خانزاده قده شیران

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهر مجلسی،دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

دکتر کامران امینی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تیران،دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی

دکتر اکرم اصفهانی نیا

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علی آباد کتول،استادیار گروه تربیت بدنی

دکتر الهام عسگری

 

عضو هیات علمی گروه شیمی