هزینه

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش برای مقاله اول 1800000 ريال و برای مقالات دوم به بعد 700000ريال بابت هر مقاله می باشد که پس از تائید نهایی مقالات این مبلغ می بایست از طریق همین سایت و به صورت الکترونیکی به حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه واریز گردد.