محورهای همایش

بازاریابی سبز در تولید و فروش مواد با کاربرد در صنایع و ابزار ورزشی  
کاتالیزورهای قابل بازیافت 
تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده ها 
تولید انواع سیمان و بتن های سبز 
سنتز انواع مواد و نانو مواد کامپوزیتی زمینه فلزی و غیر فلزی به منظور بازیافت ترکیبات مخرب 
تولید و بازیافت انواع ضایعات فلزی و غیرفلزی(اکسیدی و غیر اکسیدی)  
روش های سنتز شیمی سبز در ترکیبات دارویی،آلی و کمپلکس ها 
کاربرد روش های پیش تغلیظ و میکرو استخراج در اندازه گیری آلاینده های آب های سطحی 
روند تغییرات شیمیایی منابع آبی کشور و روش های نوین بازیافت انواع پساب های صنعتی 
10  روش های محاسباتی، طراحی آزمایشات، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی و انتقال مواد دارویی