تاریخ های مهم

تاریخ پایان ارسال مقالات  1398/09/20 
تاریخ پایان ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه  1398/09/22 
تاریخ پایان ویرایش و ارسال مجدد  1398/09/22 
تاریخ اعلام نتایج پذیرش  1398/09/24 
تاریخ اعلان نتایج پذیرش  1398/09/24 
تاریخ شروع ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه  1398/09/26 
تاریخ برگزاری  1398/09/28 
تاریخ شروع ارسال مقالات  30/02/1398