تاریخ های مهم

تاریخ پایان ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه  5/07/1398 
تاریخ پایان ارسال مقالات  15/06/1398 
تاریخ برگزاری  17/07/1398 
تاریخ اعلان نتایج پذیرش  25/06/1398 
تاریخ شروع ارسال مقالات  30/02/1398 
تاریخ شروع ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه  30/06/1398 
تاریخ پایان ویرایش و ارسال مجدد  30/06/1398